Dédszül?k: C Fantastic Trick (gen. 0) + C Girl of the Country (gen. 0) - Olaff + Briggie -- C Skylark (gen. 0) + C Love Machine (gen. 0) - C Sky Above Us (gen. 0) + C Feel Free (gen. 0)

Nagyszül?k: Stfr Lightbash (gen. 1) + C Berani Disney (gen. 1) - C Stfr Jomo (gen. 1) + C Stfr Hauise Champnon (gen. 1)

Szül?k: C Stfr Edge Power (gen. 2) + C Stfr Feline Scarlett (gen. 2)

Születési id?: 6376. kör

Tricolor szuka kölyök: Xyra (megtartom)

 

Xyra: EPEEEEEGEEFG