2020. október 24, 20:19:29

Nézzétek meg a videót!

Sziasztok! Nézzétek meg a videót! : https://www.facebook.com/noa.kovacs/videos/1233712400326427/

 

Remélem hogy,tetszeni fog! :) 

2020. október 22, 15:53:01

változás 2020.10.23.-tól

Sziasztok! Változás 2020.10.23-tól (Péntektől)  szünet! 24,25,26,27,28,29,30.-ig öszi szünet lesz! Így 2020.11.02-án (hétfőn) lesz tanítás az iskolába! (Ha megyünk iskolába) 

 

Mindenkinek kívánok jó  Öszi szünetet!  Vigyázzunk egymásra, vigyázz Magadra!

 

Az adatlapon is meg lehet tekinteni, mivel oda is fel teszem!

2020. október 19, 23:14:35

változás 2020.10.19.

Sziasztok!  2020.10.19.-től (hétfőn) távoktatásra álltunk át,mert sajnos:2020.10.13.-án (szerdától) haza küldtek minden diákot az iskolából! ( Még a kollégistákat is)  sajnos ez a járványügyi helyzet senkinek sem kedvez. Mi nálunk a iskolába jelenleg 4.korona fertőzött felnőtt van,és 0. Tanulo Korona vírusos fertőzött van jelenleg a intézményben! 2020.10.23.-tól őszi szünet következik. És ha engedi a járvány akkor: 2020.11.02.-tól (hétfőn) normál tanrenddel kezdődik újra a tanítás a iskolába!

 

 

Vigyázzunk egymásra, vigyázz magadra!

 

A adatlapra is fel teszem, és ott is meg lehet tekinteni. Itt Ebneveldén!

 

Hirdessen ön is itt!

Hirdetés

2020. október 11, 16:27:35

180 napja

Sziasztok! 180 napja hogy fent vagyok az Ebneveldén! :) Boldog 180 napot!!! <3 <3 <3 

 

 

2020. október 3, 20:30:58

A gondnokságról

Kérlek ebben segítsetek!!!!!!!

 

Mire szolgál a gondnokság intézménye? 

 

Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik azonban akkor, ha valaki valamilyen oknál fogva nem képes saját érdekei képviseletére? A gondnokság intézménye arra szolgál, hogy azoknak az embereknek segítségére legyen, akiknek mentális megbetegedés vagy mentális képességeik megfogyatkozása miatt tartósan vagy átmenetileg sérül a döntési képességük. Amennyiben az ő érdekeik azt kívánják, hogy valaki segítségükre legyen ügyeik intézésében, ezt a segítséget a gondnok megadja. A gondnokságnak különböző formái vannak, hiszen a döntési képességek korlátozottsága is különböző mértékű lehet. Tudni kell azonban, hogy a gondnokság elrendelésével az érintettet megfosztják az önálló döntés jogától, és erre akkor is sor kerülhet, ha ő maga nem is kezdeményezte, hogy számára gondnokot jelöljenek ki. Éppen ezért a törvényeknek garanciát kell nyújtaniuk arra, hogy a gondnokság szükségességéről olyan eljárásban szülessen döntés, amely kizárja a visszaéléseket és az indokolatlan jogkorlátozásokat. Kiadványunkban szeretnénk megismertetni Önt azokkal a törvényes előírásokkal, melyek meghatározzák: - kit, miért, és mennyi időre helyezhetnek gondnokság alá, - milyen következményekkel jár a gondnokságról hozott döntés az érintettre, - hogyan tiltakozhat az érintett a gondnokság elrendelése vagy fenntartása ellen.

 

Milyen feltételek alapján lehet valakit gondnokság alá helyezni?   

 

Gondokság alá csak azokat a személyeket helyezik, akik 18. életévüket betöltötték, és mentális állapotuk miatt, vagy fejlődési rendellenesség folytán nem képesek önállóan érdekeiknek megfelelő döntést hozni. A gondnokság alá helyezésnek alapvető feltétele, hogy a fejlődési rendellenesség vagy mentális zavar olyan súlyos mértékben érintse a döntési képességet, hogy emiatt szükségessé válik az érintett személy megóvása saját döntéseinek következményétől. Embere válogatja, hogy ki milyen mértékben szorul segítségre, pl. egy szerződés megkötésénél, vagy egy kórházi kezelésről való döntésnél. Ezért a gondnokság fokának, a gondokolt jogai korlátozásának minden esetben egyedi elbírálás alá kell esnie. Gondnokság alá helyezni valakit - csak a törvényben meghatározott egészségügyi ok alapján - pszichés állapotra, szellemi fogyatkozásra vagy szenvedélybetegségre hivatkozva - lehet, és - csak abban az esetben, ha ezen ok miatt nem képes érdekeiknek megfelelő döntést hozni, illetve érdekeinek megfelelően cselekedni. 1 Vagyis a mentális betegség önmagában még nem alap a gondnokság alá helyezésre. Erre csak akkor kerülhet sor, ha ezen betegsége miatt nem képes ügyeinek megfelelő intézésére.

 

Ki kezdeményezheti a gondnokság alá helyezési eljárást? 

 

A gondnokság alá helyezés az érintett személy számára minden esetben jogainak korlátozását jelenti. Általában senki sem szereti, ha korlátozzák őt személyére, vagyonára vonatkozó döntéseinek meghozatalában. Ezért a jogszabály szigorúan meghatározza, hogy ki az, aki kezdeményezheti az eljárást. Ez a szabály azt hivatott biztosítani, hogy a jogosultak - házastárs, egyeneságbeli rokon (szülő, gyermek), testvér, az ügyész és a gyámhatóság - körén kívül eső személyek másoknak indokolatlanul kellemetlenséget okozva ne kezdeményezhessenek eljárást.

 

Ki dönt a gondnokság alá helyezésről?

 

A gondnokság alá helyezésről egyedül a bíróság jogosult dönteni. A bírósági eljárásban alperesnek nevezik azt a személyt, akinek a gondnokság alá helyezéséről a bíróság dönt. Ameddig a bírósági határozat nem jogerős, addig az alperest cselekvőképesnek kell tekinteni, tehát önállóan dönt az őt érintő kérdésekben. Ennek ellenére a bíróság dönthet úgy, hogy már az ítélet jogerőre emelkedése előtt ún. ideiglenes intézkedéssel korlátozza az alperest jogainak gyakorlásában. Például elrendelheti, hogy az eljárás befejeztéig az érintett személy helyett valaki más fog az ő egészségét, egészségügyi ellátását érintő kérdésekben dönteni.

 

 

Mi alapján dönt a bíróság a gondnokság alá helyezésről?  

 

A bíróság pszichiáter szakvéleményére támaszkodik annak eldöntésekor, hogy az alperes egészségi állapota befolyással van-e a beszámítási képességre, vagyis betegsége kihatással van-e az ügyei megfelelő intézésére. Ennek eldöntése orvos szakmai kérdés, ezért a bíróság hivatalból intézkedik igazságügyi orvosszakértő kirendelése iránt, aki megvizsgálja az alperest, és nyilatkozik, hogy az érintett személy képes-e önmagáról gondoskodni, és érdekeinek megfelelő döntést hozni. A szakértő a szakvéleményt az alperes személyes meghallgatása után készíti el, és a meghallgatás során alakítja ki véleményét a gondnokság alá helyezés szükségességével kapcsolatban. A szakvélemény elkészítése általában pár órát vesz igénybe, de kivételesen a bíróság elrendelheti az alperes harminc nap időtartamú kórházi megfigyelését is, ha ez a szakvélemény elkészítéséhez szükséges. A szakértő vizsgálatának az alperes köteles alávetnie magát, azonban, ha a szakvéleménnyel nem ért egyet, kérheti, hogy a bíróság vegyen figyelembe más szakértő által készített véleményt is. A szakértői vélemény csak az egyik lehetséges bizonyíték az eljárás során. A bíróság előtti személyes meghallgatás során az alperesnek lehetősége van arra, hogy álláspontját, érveit kifejthesse a bíróság előtt, és meggyőzze a bíróságot a gondnokság alá helyezés szükségtelenségéről. Az alperest a perben segítheti az általa meghatalmazott képviselője, akár ügyvédje. Amennyiben az alperesnek nincs képviselője, a bíróság kirendel számára egy ún. ügygondnokot, aki segíti őt a bírósági eljárásban. 2 A bíróságtól az alperes kérheti az általa megnevezett tanúk meghallgatását, akik szerinte érdemben nyilatkozni tudnak a számára fontos kérdésekben, és tanúvallomásukra a bíróság a határozathozatal során támaszkodni tud


Miről dönt a bíróság? 

 

A bíróság azt vizsgálja, hogy az alperes rendelkezik-e az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel. Ez a képesség nem biztos, hogy az élet minden területén azonos mértékben hiányzik, ezért biztosítani kell a korlátozás fokának, és a korlátozás alá eső ügykörök differenciálásának lehetőségét. Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy: - az alperes döntési képessége teljes mértékben hiányzik, akkor cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezi. Ez esetben az alperes ügyeiben a gondnok önállóan jár el. - a döntési képesség korlátozott, és szükségesnek tartja, hogy az alperes csak a gondnokával együttesen dönthessen az őt érintő kérdésekben, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezi /cselekvőképesség korlátozása általános jelleggel/. - a döntési képesség korlátozott, de csak egyes ügyek tekintetésben, akkor a gondnokoltnak csak a bíróság által meghatározott ügyek tekintetében kell kikérnie a gondnok beleegyezését. Ezeken kívül eső körben a gondnokolt továbbra is önállóan jár el /cselekvőképesség korlátozása egyes ügycsoportok vonatkozásában/.


Mit lehet tenni, ha az érintett személy nem ért egyet a gondnokság alá helyezésével?  

Már a gondnokság alá helyezést kimondó ítélet ellen joga, és lehetősége van az érintett személynek, hogy a bíróság számára sérelmes döntésével szemben fellebbezést nyújtson be. A fellebbezés vonatkozhat arra, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a gondnokság alá helyezést kimondó határozatát, de az érintett személy kérelme irányulhat arra is, hogy a bíróság változtassa meg a gondnokság alá helyezés fokát, illetve a gondnoksággal érintett egyes ügycsoportokat. Amennyiben a gondokolt a későbbiekben indokolatlannak érzi a gondnokság alá helyezést, és azt meg akarja szüntetni, illetve módosítani kívánja a gondnokság fokát, akkor joga van erre vonatkozó kérelmet a bíróság elé terjeszteni. Ekkor ez új per kezdődik, ahol a bíróság tárgyalást tart, meghallgatja az érintett személyt, képviselőjét, az orvosszakértőt, adott esetben a tanúkat, és dönt a gondnokság alá helyezés megszüntetése, módosítása kérdésében. A megszüntetésre, módosításra vonatkozó kérelmet előterjeszthet a gondokolton kívül házastársa, egyeneságbeli rokona (szülő, gyermek), a testvére, az ügyész, valamint a gyámhatóság is.

 

 Milyen hosszú időre szól a gondnokság alá helyezés?

 

A gondnokság alá helyezés nem végleges hatályú. A bírósági határozatban mindig rendelkezni kell arról az időpontról, amikor a bíróság felülvizsgálja a gondnokság szükségességét. A 3 felülvizsgálat célja az, hogy a gondnokolt jogainak korlátozása csak a legszükségesebb mértékű legyen, és csak a legszükségesebb ideig tartson. A pszichiátriai és a rehabilitációs szakmák tevékenysége nyomán a pszichés betegségek gyógyíthatóak, illetve hosszú tünetmentes időszakok teremthetőek, és a szellemi képességeikben érintettek képességei fejleszthetőek. Hogy mikor kerül sor a felülvizsgálatra, az a bíróság döntésétől függ. A felülvizsgálat időpontját öt éven belüli időpontban kell megjelölni. A bíróság kizárólag abban az esetben nem rendelkezik a felülvizsgálat időpontjáról - ezzel vélelmezve a gondnokság alá helyezés véglegességét -, ha az orvosszakértő szerint az érintett személy belátási képességének teljes hiánya véglegesnek tekinthető. Felülvizsgálat kezdeményezésére sem a gondokoltnak, sem képviselőjének nincs joga. Ők a bíróság előtt a gondnokság alá helyezés megszüntetését, vagy a korlátozás fokának megváltoztatását kezdeményezhetik, ahogyan erről korábban szóltunk.

 

Milyen szerepet játszik a gondnoksági ügyekben a gyámhatóság?  

 

- Kiválasztja a gondnok személyét. Adott esetben, ha a gondokolt és gondnoka között érdekellentét van, eseti gondnokot; illetve szükség esetén helyettes gondnokot rendel. - Annak a személynek is rendelhet ún. ideiglenes gondnokot, aki még nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, de ügyei viteléhez szükséges belátási képessége hiányzik. - Zárlatot rendelhet el annak a személynek a vagyonára, aki ellen gondnokság alá helyezési per megindítása indokolt. A zárlat elrendelésének az a célja, hogy megvédje az érintett személy vagyonát a tulajdonos saját érdekeivel ellentétes rendelkezéseitől. Zárlat elrendelése esetén a tulajdonos nem tud szabadon rendelkezni vagyonával, pl. nem tudja eladni lakását. Ez esetben a vagyon felett a gyámhatóság által kirendelt ún. zárgondnok gyakorol felügyeletet. - A gyámhatóság jogosult kezdeményezni a gondnokság alá helyezési, megszüntetési, valamint a gondnokságot módosító eljárást, amennyiben annak feltételei fennállnak, de az eljárás megindítására jogosultak ezt nem kezdeményezik. - A bíróság ítéletében meghatározott időpontban a gyámhatóság köteles megindítani a gondnokság felülvizsgálatára irányuló eljárást. - A gyámhatóság felügyeletet gyakorol a gondok tevékenysége felett, és a gondnok kötelességszegése esetén elmozdítja a gondnokot tisztségéből.

 

Hogyan történik a gondnok kirendelése?  

 

A bíróság megküldi ítéletét a gyámhatóságnak, hogy jelöljön ki gondnokot az érintett személy részére. A bíróság pontosan meghatározza a gondnok feladatait, jogkörét, a gyámhatóság pedig meghatározza annak a személyét, aki a bírósági ítélet alapján a gondnokoltat a jövőben összes vagy egyes ügyeiben képviseli. A gondnok személyének kiválasztásánál a gyámhatóságnak az összes körülmény figyelembe vételével mérlegelnie kell, hogy ki lenne a legmegfelel

Sziasztok! Mivel már megint  járok az iskolában  Boldogság programra azt találtam ki hogy, le írom nektek/ vagy le írom nektek hogy, mit csináltunk az órán. Ez még 1 óránk volt! :)

 

 

A csoportba új tanulók is érkeztek. Egy kis mozgásos bemutatkozással kezdtük a szeptemberi első órát. A hála kifejezéséhez is alkalmas mozdulatot becsempészve a gyerekeknél is hasonló mozgássorok jelentek meg. Generálódott a kedvesebbnél kedvesebb mozdulat. A hála fogalmát, ezeknek a mozdulatoknak a felidézésével, Bagdi Bella zenéjével hangulatossá tettük. A fogalom tartalmát tapasztalataik alapján bővítettük. Érzések, egyéni kis történetek kerültek elő:
– „-Amikor hálás vagyok, az jó érzés, biztos, hogy kaptam előtte valamit.”
– „-A meglepetésekért nagyon hálás szoktam lenni.”
– „-Sokat vagyok egyedül, de ha valakinek eszébe jutok, hogy vele játszhatok, hálás vagyok érte.”
– „-Akkor tudok hálás lenni, ha jól éreztem magam valakivel.”
Amikor hálásak vagyunk, nem biztos, hogy a magatartásunkkal is ki tudjuk fejezni, de a jó érzések már a hálás viselkedés felé vezethetnek bennünket.
A nyár hozott némi szabadságot a gyerekek életében is, amit még jobban éreztek az előtte lévő korlátok miatt. A hála-téma nyári pillanatainak rajzaiban ezt próbálták megrajzolni, visszaidézni.

 

 

Ti mikor érezítek  jól Magatokat? - írjátok le kommentben! 

2020. augusztus 31, 19:30:26

Tájékoztatás! (Iskola)

Sziasztok! 

 

Tájékoztatlak benneteket hogy,2020.09.01-tól  nem vagyok elérhető Ebneveldén,mert iskola lesz!

 

Mikor leszek Ebneveldén:

 

Hêtfön,Péntek),(szombat),(vasárnap)

 

Mikor nem leszek Ebneveldén:

 

(kedd),(Szerda),(Csütörtök)

 

Mindenkinek kívánok jó iskola kezdést! Vigyázzatok magatokra! Tartsatok be a 1,5 méter távolságot,és használjátok maszkot!!!!

 

Módosítva:2020.09.06

2020. július 23, 15:04:50

100 napja

Sziasztok! 100 napja  hogy, fent vagyok az Ebneveldén! Boldog 100 napot! <3 <3 <3

2020. július 14, 18:32:29

intézet

Sziasztok! Jövőhéten jönnek hozzánk a gyámügyesek, és nem szeretném ha jönénnek... Én nem tehetek róla hogy, így születtem csak is ők! (anyámék) Én is szerettem volna NEM!   fogyatékosnak születni! 23 ezer fointot kapok.... Ha el végzem az iskolát 2021-ben  és utána nem kap anyukám semmit. (ha csak nem megyek tovább talnulni, avagy dolgozni!) Te szerintettek ez a megoldás hogy, adjuk be a gyereket az intézetben? ( le mondani róla)? Szerintem NEM!!!!   Ha egyszer gyereket szült, meg fel nevelt akkor utána ne adjon be  az intézetbe úgy gondolom! 

 

Most mit tudok tenni? 

2020. július 13, 17:25:50

90 napja

Sziasztok 90 napja hogy, fent vagyok az Ebneveldén! Boldog 90.napot!!! 

 

 

 


Következő 10 bejegyzés