2020. október 3, 20:30:58

A gondnokságról

Kérlek ebben segítsetek!!!!!!!

 

Mire szolgál a gondnokság intézménye? 

 

Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik azonban akkor, ha valaki valamilyen oknál fogva nem képes saját érdekei képviseletére? A gondnokság intézménye arra szolgál, hogy azoknak az embereknek segítségére legyen, akiknek mentális megbetegedés vagy mentális képességeik megfogyatkozása miatt tartósan vagy átmenetileg sérül a döntési képességük. Amennyiben az ő érdekeik azt kívánják, hogy valaki segítségükre legyen ügyeik intézésében, ezt a segítséget a gondnok megadja. A gondnokságnak különböző formái vannak, hiszen a döntési képességek korlátozottsága is különböző mértékű lehet. Tudni kell azonban, hogy a gondnokság elrendelésével az érintettet megfosztják az önálló döntés jogától, és erre akkor is sor kerülhet, ha ő maga nem is kezdeményezte, hogy számára gondnokot jelöljenek ki. Éppen ezért a törvényeknek garanciát kell nyújtaniuk arra, hogy a gondnokság szükségességéről olyan eljárásban szülessen döntés, amely kizárja a visszaéléseket és az indokolatlan jogkorlátozásokat. Kiadványunkban szeretnénk megismertetni Önt azokkal a törvényes előírásokkal, melyek meghatározzák: - kit, miért, és mennyi időre helyezhetnek gondnokság alá, - milyen következményekkel jár a gondnokságról hozott döntés az érintettre, - hogyan tiltakozhat az érintett a gondnokság elrendelése vagy fenntartása ellen.

 

Milyen feltételek alapján lehet valakit gondnokság alá helyezni?   

 

Gondokság alá csak azokat a személyeket helyezik, akik 18. életévüket betöltötték, és mentális állapotuk miatt, vagy fejlődési rendellenesség folytán nem képesek önállóan érdekeiknek megfelelő döntést hozni. A gondnokság alá helyezésnek alapvető feltétele, hogy a fejlődési rendellenesség vagy mentális zavar olyan súlyos mértékben érintse a döntési képességet, hogy emiatt szükségessé válik az érintett személy megóvása saját döntéseinek következményétől. Embere válogatja, hogy ki milyen mértékben szorul segítségre, pl. egy szerződés megkötésénél, vagy egy kórházi kezelésről való döntésnél. Ezért a gondnokság fokának, a gondokolt jogai korlátozásának minden esetben egyedi elbírálás alá kell esnie. Gondnokság alá helyezni valakit - csak a törvényben meghatározott egészségügyi ok alapján - pszichés állapotra, szellemi fogyatkozásra vagy szenvedélybetegségre hivatkozva - lehet, és - csak abban az esetben, ha ezen ok miatt nem képes érdekeiknek megfelelő döntést hozni, illetve érdekeinek megfelelően cselekedni. 1 Vagyis a mentális betegség önmagában még nem alap a gondnokság alá helyezésre. Erre csak akkor kerülhet sor, ha ezen betegsége miatt nem képes ügyeinek megfelelő intézésére.

 

Ki kezdeményezheti a gondnokság alá helyezési eljárást? 

 

A gondnokság alá helyezés az érintett személy számára minden esetben jogainak korlátozását jelenti. Általában senki sem szereti, ha korlátozzák őt személyére, vagyonára vonatkozó döntéseinek meghozatalában. Ezért a jogszabály szigorúan meghatározza, hogy ki az, aki kezdeményezheti az eljárást. Ez a szabály azt hivatott biztosítani, hogy a jogosultak - házastárs, egyeneságbeli rokon (szülő, gyermek), testvér, az ügyész és a gyámhatóság - körén kívül eső személyek másoknak indokolatlanul kellemetlenséget okozva ne kezdeményezhessenek eljárást.

 

Ki dönt a gondnokság alá helyezésről?

 

A gondnokság alá helyezésről egyedül a bíróság jogosult dönteni. A bírósági eljárásban alperesnek nevezik azt a személyt, akinek a gondnokság alá helyezéséről a bíróság dönt. Ameddig a bírósági határozat nem jogerős, addig az alperest cselekvőképesnek kell tekinteni, tehát önállóan dönt az őt érintő kérdésekben. Ennek ellenére a bíróság dönthet úgy, hogy már az ítélet jogerőre emelkedése előtt ún. ideiglenes intézkedéssel korlátozza az alperest jogainak gyakorlásában. Például elrendelheti, hogy az eljárás befejeztéig az érintett személy helyett valaki más fog az ő egészségét, egészségügyi ellátását érintő kérdésekben dönteni.

 

 

Mi alapján dönt a bíróság a gondnokság alá helyezésről?  

 

A bíróság pszichiáter szakvéleményére támaszkodik annak eldöntésekor, hogy az alperes egészségi állapota befolyással van-e a beszámítási képességre, vagyis betegsége kihatással van-e az ügyei megfelelő intézésére. Ennek eldöntése orvos szakmai kérdés, ezért a bíróság hivatalból intézkedik igazságügyi orvosszakértő kirendelése iránt, aki megvizsgálja az alperest, és nyilatkozik, hogy az érintett személy képes-e önmagáról gondoskodni, és érdekeinek megfelelő döntést hozni. A szakértő a szakvéleményt az alperes személyes meghallgatása után készíti el, és a meghallgatás során alakítja ki véleményét a gondnokság alá helyezés szükségességével kapcsolatban. A szakvélemény elkészítése általában pár órát vesz igénybe, de kivételesen a bíróság elrendelheti az alperes harminc nap időtartamú kórházi megfigyelését is, ha ez a szakvélemény elkészítéséhez szükséges. A szakértő vizsgálatának az alperes köteles alávetnie magát, azonban, ha a szakvéleménnyel nem ért egyet, kérheti, hogy a bíróság vegyen figyelembe más szakértő által készített véleményt is. A szakértői vélemény csak az egyik lehetséges bizonyíték az eljárás során. A bíróság előtti személyes meghallgatás során az alperesnek lehetősége van arra, hogy álláspontját, érveit kifejthesse a bíróság előtt, és meggyőzze a bíróságot a gondnokság alá helyezés szükségtelenségéről. Az alperest a perben segítheti az általa meghatalmazott képviselője, akár ügyvédje. Amennyiben az alperesnek nincs képviselője, a bíróság kirendel számára egy ún. ügygondnokot, aki segíti őt a bírósági eljárásban. 2 A bíróságtól az alperes kérheti az általa megnevezett tanúk meghallgatását, akik szerinte érdemben nyilatkozni tudnak a számára fontos kérdésekben, és tanúvallomásukra a bíróság a határozathozatal során támaszkodni tud


Miről dönt a bíróság? 

 

A bíróság azt vizsgálja, hogy az alperes rendelkezik-e az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel. Ez a képesség nem biztos, hogy az élet minden területén azonos mértékben hiányzik, ezért biztosítani kell a korlátozás fokának, és a korlátozás alá eső ügykörök differenciálásának lehetőségét. Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy: - az alperes döntési képessége teljes mértékben hiányzik, akkor cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezi. Ez esetben az alperes ügyeiben a gondnok önállóan jár el. - a döntési képesség korlátozott, és szükségesnek tartja, hogy az alperes csak a gondnokával együttesen dönthessen az őt érintő kérdésekben, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezi /cselekvőképesség korlátozása általános jelleggel/. - a döntési képesség korlátozott, de csak egyes ügyek tekintetésben, akkor a gondnokoltnak csak a bíróság által meghatározott ügyek tekintetében kell kikérnie a gondnok beleegyezését. Ezeken kívül eső körben a gondnokolt továbbra is önállóan jár el /cselekvőképesség korlátozása egyes ügycsoportok vonatkozásában/.


Mit lehet tenni, ha az érintett személy nem ért egyet a gondnokság alá helyezésével?  

Már a gondnokság alá helyezést kimondó ítélet ellen joga, és lehetősége van az érintett személynek, hogy a bíróság számára sérelmes döntésével szemben fellebbezést nyújtson be. A fellebbezés vonatkozhat arra, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a gondnokság alá helyezést kimondó határozatát, de az érintett személy kérelme irányulhat arra is, hogy a bíróság változtassa meg a gondnokság alá helyezés fokát, illetve a gondnoksággal érintett egyes ügycsoportokat. Amennyiben a gondokolt a későbbiekben indokolatlannak érzi a gondnokság alá helyezést, és azt meg akarja szüntetni, illetve módosítani kívánja a gondnokság fokát, akkor joga van erre vonatkozó kérelmet a bíróság elé terjeszteni. Ekkor ez új per kezdődik, ahol a bíróság tárgyalást tart, meghallgatja az érintett személyt, képviselőjét, az orvosszakértőt, adott esetben a tanúkat, és dönt a gondnokság alá helyezés megszüntetése, módosítása kérdésében. A megszüntetésre, módosításra vonatkozó kérelmet előterjeszthet a gondokolton kívül házastársa, egyeneságbeli rokona (szülő, gyermek), a testvére, az ügyész, valamint a gyámhatóság is.

 

 Milyen hosszú időre szól a gondnokság alá helyezés?

 

A gondnokság alá helyezés nem végleges hatályú. A bírósági határozatban mindig rendelkezni kell arról az időpontról, amikor a bíróság felülvizsgálja a gondnokság szükségességét. A 3 felülvizsgálat célja az, hogy a gondnokolt jogainak korlátozása csak a legszükségesebb mértékű legyen, és csak a legszükségesebb ideig tartson. A pszichiátriai és a rehabilitációs szakmák tevékenysége nyomán a pszichés betegségek gyógyíthatóak, illetve hosszú tünetmentes időszakok teremthetőek, és a szellemi képességeikben érintettek képességei fejleszthetőek. Hogy mikor kerül sor a felülvizsgálatra, az a bíróság döntésétől függ. A felülvizsgálat időpontját öt éven belüli időpontban kell megjelölni. A bíróság kizárólag abban az esetben nem rendelkezik a felülvizsgálat időpontjáról - ezzel vélelmezve a gondnokság alá helyezés véglegességét -, ha az orvosszakértő szerint az érintett személy belátási képességének teljes hiánya véglegesnek tekinthető. Felülvizsgálat kezdeményezésére sem a gondokoltnak, sem képviselőjének nincs joga. Ők a bíróság előtt a gondnokság alá helyezés megszüntetését, vagy a korlátozás fokának megváltoztatását kezdeményezhetik, ahogyan erről korábban szóltunk.

 

Milyen szerepet játszik a gondnoksági ügyekben a gyámhatóság?  

 

- Kiválasztja a gondnok személyét. Adott esetben, ha a gondokolt és gondnoka között érdekellentét van, eseti gondnokot; illetve szükség esetén helyettes gondnokot rendel. - Annak a személynek is rendelhet ún. ideiglenes gondnokot, aki még nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, de ügyei viteléhez szükséges belátási képessége hiányzik. - Zárlatot rendelhet el annak a személynek a vagyonára, aki ellen gondnokság alá helyezési per megindítása indokolt. A zárlat elrendelésének az a célja, hogy megvédje az érintett személy vagyonát a tulajdonos saját érdekeivel ellentétes rendelkezéseitől. Zárlat elrendelése esetén a tulajdonos nem tud szabadon rendelkezni vagyonával, pl. nem tudja eladni lakását. Ez esetben a vagyon felett a gyámhatóság által kirendelt ún. zárgondnok gyakorol felügyeletet. - A gyámhatóság jogosult kezdeményezni a gondnokság alá helyezési, megszüntetési, valamint a gondnokságot módosító eljárást, amennyiben annak feltételei fennállnak, de az eljárás megindítására jogosultak ezt nem kezdeményezik. - A bíróság ítéletében meghatározott időpontban a gyámhatóság köteles megindítani a gondnokság felülvizsgálatára irányuló eljárást. - A gyámhatóság felügyeletet gyakorol a gondok tevékenysége felett, és a gondnok kötelességszegése esetén elmozdítja a gondnokot tisztségéből.

 

Hogyan történik a gondnok kirendelése?  

 

A bíróság megküldi ítéletét a gyámhatóságnak, hogy jelöljön ki gondnokot az érintett személy részére. A bíróság pontosan meghatározza a gondnok feladatait, jogkörét, a gyámhatóság pedig meghatározza annak a személyét, aki a bírósági ítélet alapján a gondnokoltat a jövőben összes vagy egyes ügyeiben képviseli. A gondnok személyének kiválasztásánál a gyámhatóságnak az összes körülmény figyelembe vételével mérlegelnie kell, hogy ki lenne a legmegfelel

Tagek:
2020. október 4, 00:10:27
Pontosan mit nem értesz rajta? Minden benne van a szövegben, de ha nem tudjuk, melyik része nem tiszta, akkor nem tudunk segíteni.

2020. október 4, 14:48:04
Itt semelyik sem!

2020. október 6, 14:14:42
Olvasd el többször, ha elsőre nem érted. Nem nehéz.

2020. október 6, 15:12:22
Jah, várjatok... Tomika kioktat minket a pedofíliáról,de egy nyomorult szöveget nem tud értelmezni. xd
Most nem tudom,hogy sírjak vagy röhögjek...

2020. október 8, 16:34:02
segítsetek már he

2020. október 8, 22:49:51
Mit kell ebbe segíteni ?
Minden le van oda írva feketén fehér...akarom mondani világoskéken vagy milyen a háttér ^^
És nem nagyon tudom hogy ki hangsujjjjozni de nem nagyon hiszem ,hogy egy ---- ,, gyerek oldalon " ---- több vagy jobb segítséget kapnál mint egy felnőttől ( szüleid , tanárok stb ) ?

2020. október 10, 11:46:57
Amúgy teljesen igaza van Jakabule-nak. Van olyan,hogy magánügy és közügy. Ez létezik a te szótáradban,Tomika?

2020. október 10, 14:01:41
Grét, nem létezik neki mert feltűnési viszketegsége van és figyelemhiányban szenved. Plusz szellemileg sérült, úgyhogy nehezebb a felfogása. Ezzel nem védeni akarom, mert konkrétan egy Down-kóros családtagom több értelemmel rendelkezik.

2020. október 10, 15:21:39
nincs olyanon

2020. október 11, 17:40:44
Price és Jakabule mind a ketten igazatok van! Sajnos értelmi fogya@ékos! Semmit sem ért soha! Elöbb a szüleidet kellene megkérdezni nem? Itt kissebb gyerekek is játszanak ám nem csak te!!!!!

2020. október 11, 18:21:06
Igen sajnos az vagyok, de azért még nem kell le nézni a értelmi fogyatékos Gyerekeket. (fogyatékosokat) Ebben nincs olyan dolog, amik a kisebb gyerekekre nem lehetne látni, és olvasni.

2020. október 12, 16:08:22
Igen, tudom sajnálni az ilyen betegségben szenvedő embereket. Tényleg őszinte részvételem. De Blogunk, minek kell hangoztadnod,hogy miben szenvedsz? Ha egyszer elmondod,akkor oké... De ezek felett még feltűnési viszketegséged is van...

2020. október 13, 09:20:20
Valóban nem szabad lenézni őket, de Tomika, te olyan dolgokat csinálsz itt, amik mélyen megvetni valók. Moderáld magad kérlek. Ugyan nem árt ez a dolog a gyerekeknek, de ha egy 10 éves feljön az oldalra, nem jogszabályokat akar olvasni, amiket fel sem fog, hanem játszani. Arról nem is beszélve, hogy van olyan kisgyerek, akinek ez megterhelő lehet...

2020. október 13, 09:21:56
Na ezt jól megfogalmaztam, de szerintem értitek. Ha nem egy szellemileg sérült személy csinálná azt, amit te, őt se szeretnénk. Az meg hogy hangoztatod, már nagyon irritáló, senkit sem érdekel. Én sem hangoztatom, hogy milyen színű a szemem, milyen betegségeim vannak, stb.

2020. október 13, 11:55:01
Na akkor én nem mondok már semmit mert a lényeget le írták már ^^
Max annyit hogy ha nem fogod be fejezni erről a kutyás nevedéről is ki fognak tiltani mint a másokról .. már a bejelentkezésnél is ki van írva hogy ne regisztrálj .. azért ez már nem semmi :S
Nem az a gond hogy beteg vagy... hanem hogy nem akarsz viselkedni ... Mikor láttál engem hogy ki rakom 3-5 óránként a bloogom ? Mikor láttál engem itt olyat kérdezni ami vagy saját problémám vagy ... másnak semmi köze ? Hmm ?
Oviba mi azt

2020. október 13, 16:02:46
Valóban, én sem rakom ki a netre,hogy hányast kaptam az egyik tantárgyból. Meg,hogy milyen dolgok történnek az osztályokban,iskolákban,településeken,országban meg a nagyvilágban.

2020. október 14, 18:16:10
Csak annyit tudok erre mondani hogy, mindenki azt tesz ki az oldalára amit akar! Azért van a Blog felület hogy, Blogoljunk! Én sem mondom meg ti nektek hogy, miért raktok ki blogokra pár mit is.

2020. október 15, 18:36:02
De ez nem blog kategória. Olvastál már színvonalas blogot? Szerintem sem.

2020. október 15, 20:14:59
de igen olvastam...

2020. október 15, 22:54:06
Mesélj.

2020. október 15, 23:49:32
Miről?

2020. október 16, 08:08:52
Hogy milyen színvonalas blogot olvastál már.

2020. október 16, 16:14:11
Színvonalas blog és a te blogod köszönő viszonyban sincsenek,édes bogaram...
MaGáNkAtEgÓrIa!!! Vágod??
De abban igazad van,hogy nem mondhatod meg,hogy mit tehetünk közzé.
Van amikor el kell fogadnod bizonyos tételeket...

2020. október 16, 16:16:16
Ez mindenkinek a Saját DÖNTÉSE hogy,mit tesz közzé a Blogon.

2020. október 16, 19:43:10
Grétnek igaza van Btw, feltételekben van kikötve, hogy mit tehetsz közzé. Egy gyerek oldalra meg nem való a gondnokság. Amúgy meg volt olyan osztálytársam gimiben, aki sajnos nevelőszülőkről nevelőszülőkre járt (nem viselkedés miatt, jó gyerek volt, csak volt aki megunta), mégse sajnáltatta magát :))

2020. október 17, 15:21:37
És mi lett vele?

2020. október 17, 17:02:19
Egyetemre ment, és az egyik legéletképesebb és emberségesebb ember lett belőle, akit ismerek:)

2020. október 17, 22:40:45
De nem ment intézetbe?

2020. október 18, 00:16:35
Nem fogok a magánéletéről itt beszélni. (Wyvern voltam)

2020. október 18, 21:43:28
De miért kell egy ilyen dolgot egy gyerek oldalra ki tenni ?
A gyerekeknek vidámság kell nevetés viccelődés...nem pedig ilyen dolgokról hallani vagy olvasni ... Nem nagyon volt neked se gyerekszobád Tomika ...az nem baj majd be potolod ...Deere ne itt ...pls

2020. október 19, 15:59:22
Tomika, sajnáljuk,hogy ilyen betegségben szenvedsz, de ténlyeg. De azért kérlek gondolj a kisgyerekekre is. Akik csak épp,hogy tudnak írni-olvasni és még mindig a Barbie babával meg autókkal játszanának... Nem ilyesmit szeretnének olvasni. Ha nem is volt gyerekkorod, kérlek ne itt cseszd el mások gyerekkorát, ne az internetet használd ki. Fordulj kérlek magadba.

2020. október 20, 14:53:04
Hagyjátok szerintem, csak fölöslegesen húzzuk fel magunkat rajta... Hányszor megfogadtam már pedig, hogy nem fogok írni neki, de egyszerűen annyira idegesítő. Ha nem etetnénk figyelemmel, akkor se állna le.

2020. október 20, 16:27:47
Van valami benne,amit Wyern mond. :)
Kíváncsi vagyok,hogy ha leállnánk, de úgy tényleg... Hányszor fog Tomika nekünk írni privátba,hogy "nézd meg az új bejegyzésemet, te paraszt". xd

2020. október 20, 20:00:55
Sok helyen hirdetné magát, pl Üzenőfalon. Aztán, ha valaki új, vagy eddig nem tudott eme páratlan jelenségről, akkor kezdődik újra az egész.

2020. október 21, 15:07:14
Szegénykéim,akik nem ismerik Tomikát... :( Azok most mit érezhetnek?